"Mujercitas" (Little Women) de Louisa M. Alcott. Máis alá dun drama doméstico.

Galego:

Na época na que "Little Woman" veu a luz, os Estados Unidos de Norteamérica estaban no punto álxido dun conflito social que segue a dividir en dous a esta nación. Louisa May Alcott non permanecía allea á realidade do seu país, e encheu as liñas da súa novela insigne dun discurso patriotico e certamente progresista, que desgraciadamente non pasou o filtro da censura e tivo que remodelarse para semellarse máis a un drama doméstico que a un manifesto sobre a familia, as clases sociais e o papel da muller nesa sociedade. 

Alcott era unha muller profundamente relixiosa, o que non afectaba a súa visión crítica e transformadora sobre a muller na sociedade norteamericana. Sería a salvagarda da familia, transmisora da ética e moralidade, exemplo de serenidade, traballadora e humilde, pero tamén formada, capacitada para decidir sobre a súa vida sentimental e laboral, con voz propia e con autoridade sobre os seus sentimentos. Malia que hoxe esta figura feminina pode aparentar obsoleta, a súa defensa daquela foi todo un acto revolucionario. As personaxes masculinas quedan nun segundo plano nunha novela na que nos introducimos no interior das mulleres da familia March, sendo elas as que falan sobre as suas inquedanzas, debaten sobre o seu comportamento e constrúen a súa identidade. Independentemente do camiño que decidan seguir, as irmás March escollen elas mismas a súa ruta, guiadas pola súa nai, pero asumindo e enfrontando os seus erros e celebrando os seus acertos. Consideramos dese xeito que Alcott partiu dende o seu fervor relixioso e a doutrina cristiá cara unha especie de feminismo adaptado ao seu mundo, é dicir, non prescindiu da súa fé e as ensinanzas da súa comunidade, senón que as moldeou para construír un discurso que axudase a mellorar as condicións da muller na nova sociedade que xurdiría tralo fin da guerra civil estadounidense. 

Mais alá deste aspecto feminista, Alcott tamén ataca a hipocresía da sociedade de clases, a avaricia e soberbia. Detestaba os excesos da clase alta, eloxiaba as bondades da clase media e pulaba pola igualdade social defendendo a caridade, algo propio do cristianismo, para axudar aos mais desfavorecidos. A familia March é o exemplo de que os cartos non fan a felicidade, xa que para a autora esta reside na unidade e fortaleza da familia, no respeto ao próximo, no amor desinteresado e na gratitude. É curiosa a crítica a riqueza e o ensalzamento da caridade nunha autora de fé protestante, pero podemos explicar este pensamento tendo en conta a dura situación económica pola que estaba atravesando o país, cunha dramática desigualdade social, da que Alcott só topa saída a través do esforzo comunitario. A nación americana como unha gran familia pola que hai que sacrificarse e loitar.

A autora emprega o subxénero do drama doméstico nesta novela realista para crear unha especie de manifesto que levante o ánimo da sociedade estadounidense a través duns determinados valores que aproveiten a crise social e económica para fortalecer a comunidade. Moito máis que unha novela xuvenil, un clásico universal atractivo para lectores experimentados ou nobeles. 

Español:

En la época en la que "Little Woman" vio la luz, los Estados Unidos de Norteamérica estaban en el punto álgido de un conflicto social que sigue dividiendo en dos a esta nación. Louisa May Alcott no permanecía ajena a la realidad de su país, y llenó las líneas de su novela insigne de un discurso patriotico y ciertamente progresista, que desgraciadamente no pasó el filtro de la censura y tuvo que remodelarse para parecerse más a un drama doméstico que la un manifiesto sobre la familia, las clases sociales, el papel de la mujer en la sociedad y el futuro de su país.

Alcott era una mujer profundamente religiosa, lo que no afectaba su visión crítica y transformadora sobre la mujer en la sociedad norteamericana. Salvaguarda de la familia como base de la nación, la mujer es la  transmisora de la ética y moral, ejemplo de serenidad, trabajadora y humilde, pero al mismo tiempo debería de estar formada intelectualmente, capacitada para decidir sobre su vida sentimental y laboral, con voz propia y con autoridad sobre sus sentimientos. A pesar de que hoy esta figura femenina puede parecer obsoleta, su defensa en la época fue todo un acto revolucionario. Los personajes masculinos permanecen en segundo plano en una novela en la que nos introducimos en el interior de las mujeres de la familia March, siendo ellas las que hablan sobre sus inquietudes, debaten sobre su comportamiento y construyen su identidad. Independientemente del camino que decidan seguir, las hermanas March escogen ellas mismas su ruta, guiadas por su madre, pero asumiendo y enfrentando sus errores y celebrando sus aciertos. Consideramos de esa manera que  Alcott partió desde su fervor religioso y la doctrina cristiana cara una especie de feminismo adaptado a su mundo, es decir, no prescindió de su fé y las enseñanzas de su comunidad, sino que las moldeó para construir un discurso que ayudara a mejorar las condiciones de la mujer en la nueva sociedad que surgiría al finalizar la guerra civil estadounidense. 

Mas allá de este aspecto feminista, Alcott también dispara contra la sociedad de clases, su avaricia y la soberbia que caracteriza a las familias acomodadas. Detestaba los excesos de la clase alta, elogiaba las bondades de la clase media y luchaba por la igualdad social defendiendo la caridad, algo propio del cristianismo, para ayudar a los desfavorecidos. La familia March es el ejemplo de que el dinero no otorga la felicidad, ya que para la autora esta reside en la unidad y fortaleza de la familia, en el  respeto al próximo, en el amor desinteresado y en la gratitud. Es curiosa la crítica a la riqueza y el  ensalzamiento de la caridad en una autora de fé protestante, pero podemos explicar este pensamiento teniendo en cuenta la dura situación económica por la que estaba atravesando el país, con una dramática desigualdad social, de la que  Alcott solo encuentra salida a través del esfuerzo comunitario. La nación americana como una gran familia por la que hay que sacrificarse y luchar.

La autora emplea el subgénero del drama doméstico en esta novela realista para crear una especie de manifiesto que levante el ánimo de la sociedad estadounidense a través de unos determinados valores que aprovechen la crisis social y económica para fortalecer la comunidad. Mucho más que una novela juvenil, un clásico universal atractivo para lectores experimentados o nobeles. 

Puntuación: 8'5/10 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Comentarios

Publicacións populares